T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 


Bulunduğunuz Yer: Kamu Hizmet Standartları

 MENDERES GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

                                                                    MENDERES  İLÇE GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 
       
SIRA  VATANDAŞA  BAŞVURUDA İSTENİLEN  HİZMETİN
NO SUNULAN BELGELER TAMAMLANMA
  HİZMETİN ADI   SÜRESİ 
      (EN GEÇ SÜRE)
  Canlı Hayvan 1-Pasaport(B.Baş Hayvan için) 1 iş günü
  ve Hayvan  2-Nakil Belgesi(K.baş Hayvan İçin)  
  Maddeleri Sevki 3-Nakil Beyannamesi(kanatlı Hayvan İçin)  
1 İçin Sağlık 4-İşletme Tescil belgesi(Arı Sevki İçin)  
  Raporu 5-Aşı Makbuzu  
    6-Pasaport,Araç Dezenfeksiyon,Rapor bedeli karşılığı alınan makbuz  
    7-Sorumlu Veteriner Hekim Raporu(Kuluçkahane ve Damızlık İşletmelerinden Çıkacak Civcivler İçin)  
2 Hayvan Hastalık ve Zaralıları ile Mücadele 1-Başvuru Dilekçesi (yazılı-Sözlü) Bakanlıkça Belirlenen Sürede
       
       
  Hastalık Çıkış Başvuru Dilekçesi(Yazılı-Sözlü) Kordon Süresi
3 ve Sönüş İşlemleri    
       
  Hayvanların Kayıt 1-Başvuru Dilekçesi (Ek-48) 1 İş Günü
  Altına Alınması 2-Gerektiğinde İstenilecek Evraklar  
4      
       
  Hayvancılık  1- Başvuru Dilekçesi  7 iş günü
  İşletmeleri İçin 2-Üretim Alanlarını Gösterir Tapu Örneği   
5 Kapasite Raporu 3-Kiralık Yerler İçin Kira Kontratı Örneği   
  Düzenlenmesi 4-Çalışan Teknik Personelin Diploma Örnekleri   
    5-Üretim yerleri yerleşim Krokisi  
    6-İşletmenin Yıllık Üretim Miktarlarını Gösterir belge  
6 Çiğ Süt Desteklemesi            Çiğ Süt primi, bakanlıkça onaylı süt işleme tesislerine fatura ve/veya müstahsil makbuzları karşılığında satan, Birlik üyesi olan yetiştiricilere. USKS veri tabanına kaydettirmek şartıyla aylar bazında hazırlanan ödeme icmalleri esas alınarak manda, koyun, keçi ve inek sütü için soğutulmuş süte farklı olmak üzere beher litre için destekleme ödemesi yapılır. Bakanlıkça Belirlenen Sürede
  Anaç Sığır 31/12/2012 tarihi itibariyle en az 5 anaç sığıra sahip Bakanlıkça
  Desteklemesi Örgütlü yetiştirciler yılda bir kez hayvan başına  Belirlenen 
7   desteklemeden yararlanır. Sürede
       
  Buzağı 1-Suni tohumlama sonucu doğan ve Türkvete kayıtlı   
  Desteklemesi 2012 yılı doğumlu tüm buzağılar için ödenir. Bakanlıkça
  2-Dişi buzağılara Brusella S-19 aşısı yapılmış ve Türkvete  Belirlenen
  kaydedilmiş olmalıdır. Sürede
8 3-Soykütüğüne kayıtlı olanlar için Birlik aracılığı ile    
  Önsoykütüğüne kayıtlı olanlar ise şahsen veya üyesi  
  olduğu yetiştirici/üretici örgütleri aracılığıyla dilekçe ile   
  müracaatta bulunurlar.  
       
9 Hayvan Hastalığı 5996 sayılı kanun gereği yayımlanan Hayvan hastalıklarında   
  Tazminatı Tazminat Yönetmeliği ile belirlenmiş tazminatlı hastalıkların  Bakanlıkça
  Desteklemesi tespit edilmesi sonucu mecburi kesime tabi tutulan veya Belirlenen 
    itlaf edilen hayvanların sahiplerine hayvan hastalığı tazminatı Sürede
    desteği olarak ilgili tebliğdeki esaslara göre yapılır.  
       
10 Besilik Erkek Yıllık 5 baştan fazla sayıda erkek sığır kestirenler Kırmızı Et  
  Sığır Üreticileri Birliğine, Birlik olmayan yerlerde ve yıllık en fazla  Bakanlıkça 
  Desteklemesi 5 baş kesim yaptıranlar ilçe müdürlüklerine, ekinde 3.fıkrada  Belirlenen
    belirtilen belgeler bulunan dilekçe ile müracaat eder. Sürede
       
  Anaç Koyun ve  1-Damızlık Koyun-Keçi Yetişticileri Birliklerine üye, Hayvanları  
  Keçi Desteklemesi KKKS ve KKBS de kayıtlı yetiştirciler, anaç koyun-keçi başına  
    yılda bir kez olmak üzere desteklemeden yararlandırlır. Bakanlıkça
    2-Desteklemeden yaralanmak isteyenler, üyesi bulunduğu  Belirlenen 
11   örgüte ekinde, hayvanların kulak küpe listesi bulunan dilekçe Sürede
    ile başvurur.  
    3-DKKYB ise ilçe müdürlüklerine müracaat eder.  
       
  AKS 1-Başvuru Dilekçesi                 15 iş günü(eksikliklerin tamamlanamsı,
  Arıcılık Kayıt 2-Arıcılık ve Koloni Bildirim Formu  
12 Sistemi 3-Nüfus Cüzdan Fotokopisi kontrollerin yapılması ve sisteme kayıt edilmesi için verilen süre hariç)
       
       
  (Arı) Aktif Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı, en az 30, en fazla 1000 adet 15 iş günü(eksikliklerin tamamlanması ve sisteme kayıt edilmesi
  Koloni Desteği arılı kovana sahip birlik üyesi arıcılara, ilgili tebliğde belirtilen  
    esaslara uygun olarak arılı kovan başına destekleme ödemesi için verilen süreler hariç)
13   yapılır.  
       
14 Çiftçi Kayıt Sistemi Kaydı ve ÇKS Belgesi Verilmesi 1-Başvuru dilekçesi 1 saat 
2-Çiftçi Kayıt Formu
3-Takbis çıktısı
4-Çiftçi belgesi
5-Muvafakatname-1
6-Muvafakatname-2
7-Kira sözleşmesi
8-Döner sermaye makbuzu
15 Mazot Gübre ve Toprak Analizi Desteklemesi Başvurusu 1-Başvuru dilekçesi 1 saat 
2-Toprak Analizi Formu
3-Analiz Raporu
 
 
 
 
16 Yurtiçi Sertifikalı Fidan Kullanımının Desteklenmesi Başvurusu 1-Başvuru dilekçesi 1 saat 
2-Talep Formu
3-Fatura
4-Fidan ve aşı materyali belgesi
5-Bitki muayene raporu
6-Kira sözleşmesi
7-Sertifika
17 Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola, Dane Mısır, Aspir, Destekleme Primi Başvurusu 1-Başvuru dilekçesi 1 saat 
2-Prim Kayıt Formu
3-Alış faturası 
4-Müstahsil makbuzu veya satış faturası
5-Sertifika
 
 
18 Sertifikalı Tohumluk Kullanımı Desteklemesi Başvurusu 1-Başvuru dilekçesi 1 saat 
2-Talep Formu
3-Fatura
4-Bitki muayene raporu
5-Kira sözleşmesi
6-Sertifika
 
19 Tohumluk Bayi Belgesi 1-Başvuru dilekçesi 10 işgünü (tespit edilen eksiklerin giderilmesi için verilen süreler hariç)
2-Sorumlu Teknik Personel belgeleri
3-Transkrip
4-Bayilik yapılacak yerin adres beyanı
5-Vergi levhası
6-Kapasite beyanı
7-Tohumluk Bayi belgesi dekontu
20 Fidan Üretici belgesi 1-Başvuru dilekçesi 10 işgünü (tespit edilen eksiklerin giderilmesi için verilen süreler hariç)
2-Sorumlu Teknik Personel belgeleri
3-Transkrip
4-Vergi levhası
5-Üretim yapılacak alanın tapusu veya kira sözleşmesi
6-Yıllık kapasite beyanı
7-Fidan Üretici belgesi dekontu
21 Fide Üretici Belgesi 1-Başvuru dilekçesi 10 işgünü (tespit edilen eksiklerin giderilmesi için verilen süreler hariç)
2-Sorumlu Teknik Personel belgeleri
3-Transkrip
4-Vergi levhası
5-Fide ürettiği bitki grubuna ait sera varlığı,tapu veya kira sözleşmesi
6-Yıllık kapasite beyanı
7-Fide Üretici belgesi dekontu
22 Tohum Yetiştirici Belgesi 1-Başvuru dilekçesi 10 işgünü (tespit edilen eksiklerin giderilmesi için verilen süreler hariç)
2-ÇKS belgesi
3-5553 sayılı Kanun hükümlerine uymayı kabul ettiklerine dair taahhütname.
4-Tohum Yetiştirici belgesi dekontu
23 Tohum Üretici Belgesi 1-Başvuru dilekçesi 10 işgünü (tespit edilen eksiklerin giderilmesi için verilen süreler hariç
2-Sorumlu Teknik Personel belgeleri
3-Vergi levhası
4-Yıllık kapasite raporu
5-Tohum Üretici belgesi dekontu
6-Tohum işlemede kullanılan makine ekipman listesi
24 Süs Bitkileri Üretici Belgesi 1-Başvuru dilekçesi 10 işgünü (tespit edilen eksiklerin giderilmesi için verilen süreler hariç)
2-Sorumlu Teknik Personel belgeleri
3-Vergi levhası
4-Yıllık kapasite raporu
 
25 Yem Bitkileri Desteklemesi 1-Başvuru dilekçesi Yer tespitinden sonra 1-30 gün 
2-ÇKS belgesi
3-Arazinin krokisi
4-Döner sermaye makbuzu
26 Tarımsal Sulama Elektrik Aboneliği Görüş Bildirme 1-Başvuru dilekçesi 1-15 gün
2-Tapu fotokopisi
3-Takbis çıktısı
4-Arazi kiralanmışsa kira sözleşmesi
5-Başvuran vekilseVekaletname
6-Tüzel kişiliklerde imza sirküleri
7-Damlama sulama faturası
8-DSİ'den ön izin belgesi
9-Tapu vasfı itibariyle ÇKS'ye kayıt olabilecek arazilerden olması
10-Döner sermaye makbuzu
27 Tarımsal Sulama Aboneliği Görüş Bildirme 1-Başvuru dilekçesi 1-10 gün
2-Tapu fotokopisi
3-Takbis çıktısı
4-Başvuran vekilse vekaletname
5-Tüzel kişiliklerde imza sirküleri
6-Döner sermaye makbuzu
28 Örtüaltı Yetiştiricilik Sistemi kayıt İşlemleri 1-Başvuru dilekçesi 2 saat
2-Örtüaltı kayıt formu
3-Döner sermaye makbuzu
29 Ürün maliyetleri Belge istenilmiyor. 1 saat 
30 İstatistiki Bilgi Talepleri Belge istenilmiyor. 1 saat 
31 Çiğ Süt Üretiminin Desteklenmesi 1-İcmal hazırlama yetki belgesi 1 iş günü
2-Fatura veya müstahsil makbuzu
3-Üyelik durumunu gösteren yazı
    1-İşletme Kayıt Belgesi Başvuru ve Beyannamesi  
32 İşletme Kayıt Belgesi 2-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Aslı ve Fotokopisi 1 Gün
33 Satış- Toplu Tüketim Yeri 1-Döner Sermaye Makbuzu 1 Gün
                   2- Sosyal Güvenlik Kurumundan İşyerinin kaç kişi çalıştığını gösterir belge.  
  İşletme Kayıt Belgesi(Üretim Yeri) 1-İşletme Kayıt Belgesi Başvuru ve Beyannamesi  
34   2-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Aslı ve Fotokopisi 3 Gün
    3-Kapasite veya Ekspertiz Raporu  
    4-İstihdamı Zorunlu Personel Oda Kayıt Belgesi veya Noter sözleşmesi.(30 HP üstü ise)  
    5-Ticaret veya Esnaf Sicil Gazetesi Aslı ve Fotokopisi.   
35 Alo 174 ve Diğer Gıda Şikayetleri İşyerinin açık adres bilgilerini içeren başvuru belgesi. 15 Gün
  Arıcılık Aktif Koloni Desteği 1-     Dilekçe (Ek–1) 15 dakika
 
36 2-     Arılık ve Koloni Bildirim Formu (Ek–2)
 
  3-      Arıcının kayıtlı olduğu il/ilçe dışında müracaat ediyor ise Arı Konaklama Belgesi ve Yurtiçi Hayvan Sevklerine Mahsus Veteriner Sağlık Raporu
    Çiftçilerden/tarımsal isletmelerden istenecek belgeler; 20 dakika
     1-Başvuru formu ve taahhütname,  
    2 - Nüfus cüzdanının il/ilçe müdürlüğü tarafından onaylanmış sureti,  
    3-    Hizmet alım/satım faturası,  
37 Tarımsal Yayım Danışmanlık Desteği (TYDD) 4- Çiftçinin/tarımsal isletmenin almış olduğu danışmanlık hizmetinin türüne göre aşağıdaki belgelerden bir ve/veya birkaçı istenir.  
    a-İl/ilçe müdürlüğü onaylı ÇKS belgesi,                                                  b-AKS (Arıcılık Kayıt Sistemi) belgesi,                                                    c -Su ürünleri yetiştiricilik belgesi,                                                           d-Pasaportlarının il/ilçe müdürlüğü onaylı sureti.         
       
    1-Başvuru  Dilekçesi                                                                                       2- İşletme Numarası Belgesi                                                                            3-Arı Sağlık Belgesi                                                                                        4- Mense-i Şahadetnamesi                                                                               5- Arı Konaklama Belgesi                                                                                     6- Arı Yetiştiricileri Birlik Üyelik Belgesi                                                      7-Döner Sermaye Makbuzu                                15 Dakika
38  
  Gezginci Arıcı Konaklama İzni
   
     
39 Hint Keneviri  İmha Raporu 1-Başvuru Dilekçesi 5 Gün
    2-İmha edilecek ürünlerin listesi (ürün ismi,imha kg,adedi)  
40 Çiftçi Eğitimi 1-Tarımsal, Hayvancılık, Toprak Analizi Örneği alınması,Zirai Mücadele,Tarım Alet ve Makineleri,Ev Ekonomisi vb. çeşitli konularda eğitim ve kurs talepleri Verilecek eğitimin konusuna göre belirlenmektedir.
41 Zirai İlaç Reçetesi 1-Nüfus Cüzdanı Aslı 10 Dakika
2-Üreticinin yanında şikayet konusu örneği yeterli getirmiş ise fonolojiye uygunsa  
3-Bitkinin Yerinde Bakılması ve Araç Temini Gerekiyorsa 1  Gün
  Tarımsal Elektrik Raporu 1-Başvuru Dilekçesi 1-3 Gün
  2-Tapu
  3-ÇKS Kaydı
42 4-Kuyu Ruhsatı
  5-Kimlik Fotokopisi
  6-İZSU Yazısı(Baraj Havzasında Olanlar İçin)
  7-Döner Sermaye Makbuzu
  ÇATAK Proje Desteklemesi 1-Başvuru Formu 20 dakika
  2-ÇKS Belgesi  
43 3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi  
  4-Arazi Kontrol Tutanağı  
  5-Taahhütname  
  6-Üretici Kayıt Defteri  
  7-Fatura  
44 "Kadın Çiftçiler Yarışıyor" Bilgi Yarışması için Katılımcı belirlenmesi 1)Müracaat Formu 1 Saat
  2)Öğrenim belgesi               
  3)Çiftçilik belgesi
45 Tarımsal Konularda Üretici Şikâyetlerinin Değerlendirilmesi 1)Dilekçe Konusuna göre
  1-10 Gün
46 Yeşilkart ve Tarımsal 1-İlgililere Ait Nüfus Kayıt Örneği  1-2 Gün
  Gelir Hesaplama 2-İlgililere Ait Tapu Veya Belediye Kaydı  
  3-Yerinde incelem(Arazi keşif)  
  4.ÇKS Belgesi  
    5-Ziraat Odası Belgesi  
  Tarımsal Elektrik 1-Başvuru Dilekçesi 1-2 Gün
  Raporu 2-Tapu  
    3-ÇKS Kaydı  
47   4-Kuyu Ruhsatı  
    5-Kimlik Fotokopisi  
    6-İZSU Yazısı(Baraj Havzasında Olanlar İçin)  
    7-Arazi keşif  
    8-Döner Sermaye Makbuzu  
  Damlama Sulama  1-Başvuru Dilekçesi 1-3 Gün
  ve Yağmurlama 2-Yeraltı Suyu Arama Belgesi(DSİ'den)  
48 Raporu Damlama ve Yağmurlama Tesisinin Kurulu Olması   
       
       
  Bitki Pasaportu 1-Başvuru formu ekinde üretim yeri ile ilgili ÇKS kaydı veya 1 ay
    2- ÇKS kaydı yok ise;kendine ait tapu veya kira sözleşmesi ile  
        birlikte kiraladığı yerin tapu fotokopisi  
    3-Ecrimisil belgesi veya  
    4- Maliki ölmüş arazilerle ilgili olarak tapu fotokopisi   
    5- Maliki ölmüş arazilerle ilgili olarak mirasçıları tarafından   
49       kullanıldığını gösterir belge  
    6-Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme  
        Yönetmeliği gereğince faaliyet alanları ile ilgili ÜreticiBelgesi  
       /Bayilik Belgesi.(Yemeklik patateste aranmaz)  
    7-İthalatçılar, depolayanlar ve ticaretini yapanlar, ürünlerini   
       bulundurdukları satış yeri, depo, sera gibi yerlerle ilgili bilgiler  
       
       
  Bitki Koruma  Profesyonel kullanıcılara bitki koruma ürünleri uygulama yetkisinin verilmesi Eğitim sonucu
  Ürünleri Uygulama 1-Başvuru sahibinin T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı, yazışma adresi ve telefonu. başarılı olanlar
     
  Belgesi 2- Son öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya il/ilçe müdürlüğünce onaylı sureti. 30 dak.
     
50   3-Bakanlığın tavsiye ve direktiflerine uyacağına, Bakanlıkça ruhsatlandırılmış bitki koruma ürünlerini tavsiyesine uygun olarak kullanacağına, ruhsatsız ve tavsiye dışı bitki koruma ürünlerini kullanmayacağına ve uygulamada kullanılacak alet ve ekipmanın bakım, onarım ve kalibrasyonunu her yıl yaptıracağına dair başvuru sahibi tarafından verilecek taahhütname.  
    4- Astım gibi kronik solunum yolu rahatsızlıkları, alerjik rahatsızlıklar, cilt hastalıkları ve nörolojik rahatsızlıklarının bulunup bulunmadığı ile ilgili sağlık kontrollerinin yapılması sonucu bu işi yapmaya uygun olduklarının belirlendiği sağlık raporu.
5- 2 adet fotoğraf

Bitkisel üretim yapan kişilere bitki koruma ürünleri uygulama yetkisinin verilmesi

1- Başvuru sahibinin T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı, yazışma adresi ve telefonu.

2- Bitkisel üretim yapacağı alan ve yetiştirilen bitkisel ürün ile ilgili bilgi.

3- Bakanlık tarafından verilen eğitim ve yapılan değerlendirme sonucunda Ek–4’te yer alan Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Eğitimi Yeterlilik Belgesi.

4- Bakanlığın tavsiye ve direktiflerine uyacağına, Bakanlıkça ruhsatlandırılmış bitki koruma ürünlerini tavsiyesine uygun olarak kullanacağına, ruhsatsız ve tavsiye dışı bitki koruma ürünlerini kullanmayacağına ve uygulamada kullanılacak alet ve ekipmanın bakım, onarım ve kalibrasyonunu her yıl yaptıracağına, kendi üretim alanı dışında başka bir yerde ilaçlama yapmayacağına dair başvuru sahibi tarafından verilecek taahhütname.

5- İki adet fotoğraf.

 
         
51 Zirai İlaç 1- Kimlik belgesi 20 dak.
  Reçetesi 2-Varsa hastalık ve zararlıya ait örnek  
       
       
       
       
       
52 Üretici 1- Üretici kimlik belgesi 20 dak.
  Kayıt Defteri 2- Üretim yeri belgesi  
    3-Üretim aşamasında kullandıklar BKÜ'lerin kayıtlarının   
        bulunduğu belge  
       
   
Başvuru Esnasında Yukarıda Belirtilen Belgelerin Dışında Belge İstenmesi, Eksiksiz Belge İle Başvuru Yapılmasına Rağmen Hizmetin Belirtilen Sürede Tamamlanmaması Veya Yukarıdaki Tabloda Bazı Hizmetlerin Bulunmadığının Tespiti Durumunda İlk Müracaat Yerine Ya da  İkinci Müracaat Yerine Başvurabilirsiniz.

İlk Müracaat Yeri  : Menderes İlçe Tarım Müdürü İkinci Müracaat Yeri:   Menderes Kaymakamlığı          
İsim               :          Yavuz Dede TAÇYILDIZ                               İsim               :Tahsin KURTBEYOĞLU
Unvan            :  İlçe Müdürü Unvan                :Kaymakam
Adres             : Cüneyt Bey Mah. Alan Sok. No:6 Menderes Adres            :Kasım Paşa Mah. Atatürk Cad. 35470 Menderes
Tel                : 0 232 782 14 69 Tel                :0 232 782 14 44
Faks              : 0 232 782 19 53 Faks              :0 232 782 14 62
E-Posta          :                              menderes@izmirtarım.gov.tr E-Posta:         :menderes@icisleri.gov.tr        


Bu içerik toplam 18.065 kez gösterildi, Site toplam 915.764 kez gösterildi, sayfalarımızı şu an 16 kişi geziyor.
       
         
 

Kasım Paşa Mah. Atatürk Cad. 35470 Menderes/ İZMİR
Tel : 0 232 782 14 44 e-posta:menderes@icisleri.gov.tr