T.C.

MENDERES KAYMAKAMLIĞI

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI İLE İLGİLİ YASAKLAMA KARARI

 

Karar Tarihi : 22/12/2017

Karar Sayısı : 2017/1

 

A)     Amaç;

   Bu karar; Menderes İlçesi hava sahasında Sivil insansız Hava Araçları (İHA veya DRONE) ve Motorlu Çok Hafif Hava Araçlarının askeri güvenlik bölgeleri ve milli güvenliğimiz bakımından hassasiyet arz eden kurum ve kuruluşlar üzerinde izinsiz olarak uçuş yapmalarının, fotoğraf ve film çekmelerinin engellenmesi, söz konusu araçların terör örgütü mensuplarınca hassasiyet arz eden kurum ve kuruluşlar ile güvenlik güçlerimize karşı kullanılması ihtimaline binaen bu tür hava araçlarının satın alınmasının, temin edilmesinin ve kullanılmasının denetlenmesi ve belirli bir izne bağlanabilmesi amacıyla çıkarılmıştır.

B)     Kapsam;

   Bu karar Menderes ilçe sınırları içerisinde Sivil İnsansız Hava Araçları (İHA veya DRONE) ve Motorlu Çok Hafif Hava Araçlarını satan, satın alan, temin eden ve bu tip araçları kullanan gerçek ve tüzel kişileri kapsamaktadır.

C)     Tanımlar

   İnsansız Hava Aracı (İHA) genel olarak bilinen adı ile DRONE (yerden kumandalı hava aracı) uzaktan kumanda edilen bir tür uçak olup "uzaktan kumanda edilerek uçan" ve "kendiliğinden belli bir uçuş planı üzerinden otomatik olarak hareket edebilen uçaklar" olarak iki sınıfa ayrılmaktadır.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından 22/02/2016 tarihinden yayımlanan İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatının (SHT-İHA) 2. Maddesine göre:

1.      Devlet insansız hava araçları,

2.      Yalnızca kapalı alanlarda kullanılan İHA ve sistemleri,

3.      Yere veya herhangi bir platforma bağlı olan insansız balon vb. sistemler,

4.      Azami kalkış ağırlığı 500gr daha az olan İHA' lar

talimat kapsamı dışında tutulmuş aynı talimatın 2. Bölümün 5. Maddesine göre İHA' lar azami kalkış ağırlıkları referans alınarak:

-IHA0: Azami kalkış ağırlığı 500 gr (dahil) - 4kg aralığında olan IHA' lar,

-İHA1: Azami kalkış ağırlığı 4kg (dahil) — 25 kg ağırlığında olan İHA' lar

-İHA2: Azami kalkış ağırlığı 25 kg (dahil) — 15 kg ağırlığında olan IHA' lar

-IHA3: Azami kalkış ağırlığı 150 kg (dahil) ve daha fazla olan İHA'lar

olmak üzere (4) ayrı sınıfa ayrılmış olup ağırlığı 500 gr dan fazla olan uçan oyuncaklar, yani pek çok DRONE modeli sivil kullanım amaçlı insansız hava aracı olarak kabul görmüştür.

 

D)  Yasal Dayanaklar;

•     5442 Sayılı İl idaresi Kanununun 11. ve 66. Maddelerine,

•     5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 329., 330., 331., 332., 334., 335., 336. ve 337. Maddelerine,

•     2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun "Yasaklar" Başlıklı 93. Maddesine,

•     2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun 21. Maddesine,

•     5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesine,

 

 

         09.01.2016 tarih ve 29588 sayılı Resmi' Gazetede yayınlanan Amatör Havacılık

Faaliyetleri Yönetmeliğinin 14. Maddesine,

         Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün İnsansız Hava Araçları Talimatı,

         Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün Motorlu Çok Hafif Hava Aracı Pilotu Lisans

Talimatına istinaden düzenlenmiştir.

E)  Genel Esaslar

1) Sivil İnsansız Hava Araçları (İHA veya DRONE) ve Motorlu Çok Hafif Hava Araçlarının; güvenlik bakımında önem arz eden ve aşağıdaki listede belirtilen kamu kurum ve kuruluşlara ait bina, tesis, lojman, önemli noktalar üzerinde ve 200 metre çevresinde kullanılması yasaklanmıştır.

 

         Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı Binası,

         Özdere Jandarma Komutanlığı Binası

         Gümüldür Jandarma Komutanlığı Binası

         Ahmetbeyli Jandarma Komutanlığı Binası

         Oğlananası NATO/SATCOM Kışlası

         Özdere Özel Eğitim Kamp Komutanlığı

         Sahil Güvenlik Komutanlığı Lojmanları

         Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Lojmanları,

         Kaymakamlık Hizmet Binası ve Lojmanı,

         Belediye Binası,

         Menderes Adliye Sarayı

         Menderes İlçe Sağlık Müdürlüğü

         Menderes Vergi Dairesi

         Şaşal Mahallesinde bulunan Elektrik Trafosu

         Gümüldür Tahtalı Barajı Kapakları

         Havaalanı Güzergahı, Uçak İniş Kalkış Rotasında bulunan Gölcükler Mah. İzban İstasyonu çevresi,

         Cumaovası DDY-İzban İstasyon Durağı

         Görece Mahallesinde bulunan İzsu Arıtma Tesisi

         Cüneytbey Mahallesi İstiklal Kavşağında bulunan Menderes Ana Trafo

         Kasımpaşa Mahallesi İlçe Emniyet Müdürlüğü yanında bulunan Trafo

         Tahtalı Barajı su toplamı alanı üzeri,

 

2)   Yasaklanan bölgeler haricinde ise uçuş gerçekleştirilmeden en az 24 saat önce ilgili kolluk birimlerine bildirimde bulunulacak, gerekli bilgiler ilgili kolluk birimlerince (Jandarma/Emniyet) verildikten ve mahallin en büyük mülki idare amirliğinden (Kaymakamlık) izin alındıktan sonra sivil insansız hava araçları (IHA veya DRONE) ve motorlu çok hafif hava araçları kullanılabilecektir.

 

3)   Her türlü sivil insansız hava araçları (İHA veya DRONE) ve motorlu çok hafif hava araçları ile yasaklanan mahallerde veya izin alınmadan gerçekleştirilen uçuşların Jandarma ve Emniyet birimlerince tespiti halinde bu durum tutanağa bağlanarak ilgili gerçek veya tüzel kişi hakkında mezkur mevzuat çerçevesinde ceza işlemi uygulanacaktır.

 

F)    Cezai Hükümler

Bu karara uymayanlar hakkında 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 66. Maddesindeki: "İl genel kurulu ve idare kurulları yahut En büyük mülkiye amirleri tarafından kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz ve usulen tebliğ veya ilan olunan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenler, mahalli mülki amir tarafından Kabahatler Kanununun 32. Maddesi hükmü uyarınca cezalandırılır. Ancak kamu düzenini ve güvenliğini veya kişilerin can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek toplumsal olayların baş göstermesi halinde Vali tarafından kamu düzenini sağlamak amacıyla alınan ve usulüne göre ilan olunan karar ve tedbirlere aykırı davrananlar, üç aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır." hükmü çerçevesinde yasal işlem yapılacaktır.

 

G)    Diğer Hükümler

1)    Bu karara ilişkin iş ve işlemlerin sekretaryası yetki sınırları dahilinde İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğünce yürütülür.

 

2)   Yukarıda belirtilen Kanun maddelerine istinaden bu kararın uygulanmasına ve yerine getirilmesine aykırı davranan hakkında adli ve idari işlemlerin yapılacağının kamuoyu ve ilgililerine Kaymakamlığımız web sitesi vasıtasıyla Kamuoyuna ilanen duyurulmasına,
gereği için İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğüne ve bilgi içinde Menderes Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verilmiştir.

 

 Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

H) Yürürlük

Bu karar ilan tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Önemle Duyurulur. 22/12/2017

 

Bahri TİRYAKİ

Kaymakam

 
 
 
 
                
 
 
 
 
     

 

Kasım Paşa Mah. Atatürk Cad. 35470 Menderes/ İZMİR
Tel : 0 232 782 14 44 e-posta:menderes@icisleri.gov.tr